Adatkezelési nyilatkozat

Adatkezelési nyilatkozat

A Millenia Létesítmény-üzemeltető Zrt. adatvédelmi nyilatkozata

- a www.millenia.eu honlapon megadott személyes adatok, valamint a Millenia Zrt. részére megküldött álláspályázatok tekintetében -

A www.millenia.eu URL alatt elérhető weboldalt (a továbbiakban: Weboldal) a Millenia Létesítmény-üzemeltető Zrt. - a továbbiakban Millenia Zrt. - (Székhelye: 1112 Budapest, Brassó u. 64., Cg.: 01-10-045-354, a továbbiakban, mint Adatkezelő) üzemelteti.

A jelen adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza a Weboldal szolgáltatásait illetően a Weboldalon megadott, illetőleg az Adatkezelő részére megküldött pályázati anyagokban található személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat és az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

A Weboldal keretén belül nyújtott szolgáltatások igénybevételével (így különösen portál-regisztráció, portálra történő bejegyzés) a felhasználók - vagyis a portálfelületre regisztrálók, illetve álláshirdetésre pályázók - elfogadják jelen nyilatkozat feltételeit.

· Jogszabályi háttér

Az Adatkezelő a Weboldal keretén belül végzett szolgáltatás nyújtása során a felhasználók személyes és egyéb adatait bizalmasan, a hatályos magyar és európai uniós jogszabályoknak megfelelően kezeli, különös figyelemmel az alábbi jogszabályokra:

- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)

- Magyarország Alaptörvénye, VI. cikk (2) és (3) bek.

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény (a továbbiakban: Info tv.)

· Általános adatkezelési elvek, az adatkezelés célja

 • A Weboldal (portál) üzemeltetésével összefüggésben gyűjtött és rögzített adatok kezelője a Millenia Zrt. (1112 Budapest, Brassó u. 64., Cg.: 01-10-045354), az Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe.
 • A Felhasználó portálra (www.millenia.eu/portal) történő regisztrációja vagy a Weboldalon (www.millenia.eu) közzétett pályázatra történő jelentkezése részeként benyújtott és a jelentkező által megadott adatok kezelésének a célja, hogy a Felhasználó az Adatkezelő által üzemeltetett portál szolgáltatásait igénybe vehesse, illetőleg, hogy a munkaviszony létesítéséhez szükséges toborzási (kiválasztási) eljárásban részt vehessen.
 • Az adatkezelés céljának teljesülése érdekében a felhasználók regisztrációja/álláspályázata során megadott személyes adatait Adatkezelő az általa fenntartott elektronikus adatbázisban (a továbbiakban: "Adatbázis") elhelyezi és kezeli (összegyűjti, tárolja, rendszerezi, felhasználja, törli), feldolgozza.
 • Az adatkezelés jogalapja, hogy a felhasználók a regisztrációval/ álláspályázat benyújtásával kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az adatkezelés célja érdekében Adatkezelő az általuk önkéntesen megadott személyes adataikat kezelje. A hozzájárulás bármikor visszavonható, a hozzájárulás visszavonása azonban az adatkezelés visszavonás előtti jogalapját nem érinti.
 • A Weboldalon történő regisztráció-, illetőleg az álláspályázat/önéletrajz benyújtása során az adatszolgáltatás önkéntes.
 • A regisztrációval, illetve álláspályázatának benyújtása során Adatkezelő csak olyan személyes adatot kér a felhasználóktól, mely szolgáltatásai céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas.
 • A regisztráció során minimálisan kötelezően megadandó adatok az alábbiak:

· Portál regisztráció:

Vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, épület (bérlemény), felhasználónév, jelszó. A Felhasználó által megadott jelszó a portálrendszer szoftvere által kódolt formában kerül eltárolásra, annak visszafejtésére az Adatkezelőnek nincsen lehetősége, azt nem ismerheti meg.

· Álláspályázat részeként beküldött pályázati anyagban:

Az álláspályázat részeként megküldött pályázat anyagokban megadott adattípusokat a Felhasználó szabadon határozhatja meg. A megadni javasolt adatok a következőek: Vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonos elérhetőség, tartózkodási hely, szakmai végzettség, illetőleg a megszerzett szakmai tapasztalat, nyelvtudás, egyéb végzettségek/kompetenciák.

 • Amennyiben a Felhasználó pályázati anyagában különleges adat is szerepel (pl. egészségi állapotra vonatkozó adat), amelynek kezeléséhez az Infotv. írásbeli hozzájárulást követel meg, azt az Adatkezelő csak a Felhasználó kifejezett és a pályázati anyag részét képező írásbeli hozzájárulása alapján kezeli. Ennek hiányában a pályázati anyag törlésre kerül a pályázó tájékoztatása mellett.
 • Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Adatkezelő nem vállal olyan kötelezettséget, hogy a Felhasználó számára munkalehetőséget biztosít.

· Felelősség

 • A regisztráció/álláspályázat során megadott személyes adatok tekintetében a Felhasználó felelőssége, hogy azok a valóságnak megfeleljenek, az aktuális állapotot tükrözzék, továbbá, hogy nem tartalmaznak semminemű félrevezető információt a végzettségére, szakmai tapasztalatra, nyelvtudásra, illetve lényeges személyes tulajdonságaira vonatkozólag.
 • A Felhasználó rendelkezési körébe tartozó, az Adatkezelő által kezelt adatok megváltozását a Felhasználó 15 napon belül jogosult és egyben köteles bejelenteni. Ennek elmulasztásából eredő következményekért a Felhasználót terheli minden felelősség.
 • Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben az Adatkezelő alappal feltételezi, vagy az Adatbázisban elhelyezett személyes adatokból egyértelműen kitűnik, hogy az Adatbázisban elhelyezett személyes adatok valótlanságot tartalmaznak, az Adatkezelőnek jogában áll az elhelyezett személyes adatokat az Adatbázisból törölni.

· Az Adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartama az adatkezelés céljának megfelelően eltérő:

 • A portál regisztráció során megadott adatok kezelése:

Felhasználó adatait a regisztrációt követően Adatkezelő mindaddig megőrzi és kezeli, amíg Adatkezelő az adott létesítmény üzemeltetését végzi, vagy amíg a Felhasználó nem kéri a személyes adatainak, így a regisztrációjának a törlését.

 • A Felhasználó bármikor kérheti személyes adatainak törlését az Adatkezelőtől center@millenia.eu címen, az Adatkezelő kérelem beérkezését követő 3 napon belül a Felhasználó személyes adatait törli és erről a Felhasználót értesíti.

Pályázati anyagban megadott adatok kezelése:

 • A Felhasználó által pályázati anyagának részeként megadott adatainak a kezelését Adatkezelő az adott toborzási folyamat lezárásáig folytatja, azt követően az adatok törlésre kerülnek. Kivételt képez ez alól, amennyiben Felhasználó kifejezet kérésére Adatkezelő azt egy későbbi pályázaton való részvétel érdekében megőrzi. Ebben az esetben az adatkezelés maximális időtartama a pályázat benyújtásától számított 12 hónap, azt követően az adatok/pályázati anyag törlésre kerülnek.

· Joggyakorlás, jogorvoslat

 • Felhasználó bármikor kérhet az Adatkezelőtől tájékoztatást személyes adatainak kezeléséről a center@millenia.eu címen. Kérésére Adatkezelő részletes tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. A tájékoztatást Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadja a Felhasználó részére.
 • Felhasználó bármikor kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését. A valóságnak meg nem felelő személyes adatot Adatkezelő köteles helyesbíteni. Az Infotv. rendelkezései szerint az Adatkezelő köteles továbbá törölni a felhasználó személyes adatait, amennyiben:
 • a kezelése jogellenes,
 • a Felhasználó kéri,
 • hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott ideje lejárt,
 • azt bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
 • Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha a felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
 • Felhasználó tiltakozással élhet személyes adatainak kezelése ellen. Az Adatkezelő - az adatkezelés egyidejű felfüggesztése mellett - a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a Felhasználót írásban tájékoztatni.
 • Amennyiben a tiltakozás megalapozott, az Adatkezelő köteles az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban esetlegesen továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.
 • Az Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.
 • A személyes adatok védelmével kapcsolatos panasszal és az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekkel a Felhasználó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5), továbbá jogorvoslatért bírósághoz fordulhat.

· Az Adatkezelő adatvédelmi felelősére vonatkozó tájékoztatás

Neve: Dr. Pataki Szabolcs

e-mail: office (kukac) millenia (pont) eu

Telefon: 1/248-3800


 • A belső adatvédelmi felelős:
 • közreműködik, illetve segítséget nyújt az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában, valamint az érintettek jogainak biztosításában;
 • ellenőrzi e törvény és az adatkezelésre vonatkozó más jogszabályok, valamint a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatok rendelkezéseinek és az adatbiztonsági követelményeknek a megtartását;
 • kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket, jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén annak megszüntetésére hívja fel az Adatkezelőt vagy az adatfeldolgozót;
 • vezeti a belső adatvédelmi nyilvántartást;
 • gondoskodik az adatvédelmi ismeretek oktatásáról.

Budapest, 2022. május 17.

Millenia Zrt.